Drukuj

Regulamin

A A A

01 2012

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

a) Serwis Akademia.komputronik.pl (dalej zwany: "Serwis") jest udostępniany przez Komputronik SA z siedzibą ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań,

b) W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym

c) Osoba korzystająca z Serwisu nazywana jest Użytkownikiem Serwisu (dla zwana: "Użytkownik").

d) W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im wypowiadanie się na dowolne tematy, samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

e) Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

f) Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym ……

g) Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług Serwisu.

h) Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

i) Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisu. W związku z tym, Komputronik SA zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

j) Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

II. Ochrona praw autorskich i innych praw

a) Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i treści) należą do Komputronik SA i podlegają ochronie prawnej.

III. Ochrona prywatności i ochrona dancyh osobowych

a) Informacje dotyczące polityki prywatności serwisu dostępne są pod adresem ……

IV. Prawa i obowiązki użytkowników

a) Korzystając z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

b) Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

c) Serwis jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, usunięcie konta Użytkownika lub jego zablokowania dla Użytkownika Serwisu, w przypadku: 

  • naruszenia przez Użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  • w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu lub innych osób

d) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.

e) Serwis jest uprawniony do moderacji (usunięcia lub edycji) umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie treści (dotyczy to m.i. komentarzy, wpisów na forum, wpisów na blogu).

f) Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników, bez porozumienia z Serwisem działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

g) Serwis ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu.

h) Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

i) Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia umieszczonych przez siebie treści w Serwisie, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług Serwisu.